tyxo

Вход


Lost Password?
No account yet? Register

Синдикат

Начало
Образец на молба за издаване на удостоверение за придобита правоспособност по медицинска професия PDF Print E-mail
ДО ДИРЕКЦИЯ "ДИАГНОСТИЧНА
И ЛЕЧЕБНА ДЕЙНОСТ" ПРИ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

МОЛБА

От ........................................................... (имената според документа за самоличност)

Живеещ/а в ..................................... ....................................................... ................... на

адрес........................ ................................... , тел.за връзка ................ ...................
Read more...
 
Молба за отпускане на целева помощ за покупка и приспособяване на ЛМПС или преустройство на жилище PDF Print E-mail
До
Дирекция "Социално
подпомагане"
......................................

 
МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ
за отпускане на целева помощ за покупка и/или
приспособяване на лично моторно превозно средство или преустройство на жилище

 
От .........................................................................., ЕГН ..................,
(име, презиме, фамилия)
адрес: гр.(с.) ................................., община ................................,
ул. (ж.к.) .................. № ...., бл. ..., вх. ..., ет. ..., ап. ...
Моля да ми бъде отпусната целева помощ за:
1.    покупка на лично моторно превозно средство
2.    приспособяване на лично моторно превозно средство
3.    преустройство на жилище
Забележка. Да се подчертае исканата целева помощ.
Read more...
 
Молба за сключване на трудов договор без определен срок PDF Print E-mail
МОЛБА
за сключване на трудов договор без определен срок

 

Вх. № ........../................... г.   

До ..............................................
(директор, управител, представител)
на ...............................................
(предприятие)
гр. ..............................................
 
МОЛБА

от ............................................................................................................

(трите имена по документ за самоличност)

 

живущ/а .................................................... ..............................................................................

........................................................ .................................................................

(точен адрес)

 

ЕГН ............................................

Read more...
 
Молба за издаване на препис от нотариален акт до Службата по вписванията PDF Print E-mail
Вх. № ......../..... 200... г.

ДО
............РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ
ЗА ОПАЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА
ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ
адрес..........................

МОЛБА - ЗАЯВЛЕНИЕ

от ........................................................(име, презиме, фамилия) на длъжност .................................

фирма ....................... ......................................................... .............................................. с адрес

гр. /с/.................................................................. район ..............................................................

ул. (ж.к.) ........................ ............ ................................ ...................... № ........ бл. .......... вх. .......

сл. тел. ............................., дом. тел. .....................................
Read more...
 
Закон за ограничаване на плащанията в брой PDF Print E-mail
Глава първа.
ПРЕДМЕТ И ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ПРИЛОЖНОТО ПОЛЕ

Чл. 1. Със закона се уреждат ограниченията при плащанията в брой на територията на страната.

Чл. 2. Законът не се прилага при:

1. тегленето и внасянето на пари в брой от/в собствени платежни сметки;

2. тегленето и внасянето на пари в брой от/в сметки на недееспособни и ограничено дееспособни лица, на съпрузи и роднини по права линия;

3. сделките с чуждестранна валута в наличност по занятие;

4. операциите с банкноти и монети, страна по които е Българската народна банка;

5. замяната от банки на повредени български банкноти и монети;

6. изплащането на трудови възнаграждения по смисъла на Кодекса на труда.
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 9 of 696