tyxo

Вход


Lost Password?
No account yet? Register

Синдикат

Молби
Filter     Order     Display # 
Item Title Hits
Образец на молба за издаване на удостоверение за придобита правоспособност по медицинска професия 6699
Молба за отпускане на целева помощ за покупка и приспособяване на ЛМПС или преустройство на жилище 5857
Молба за сключване на трудов договор без определен срок 6821
Молба за издаване на препис от нотариален акт до Службата по вписванията 5271
Молба за освобождаване от задължение за регистрация от админстратор на лични данни 4062
Искова молба 6764
Молба до началника на ДНСК/РДНСК за издаване на разрешение за ползване на строеж 3816
Молба до техническата служба на общината за нанасяне на новопостроен обект в кадастъра 3129
Молба за извършване на социална оценка 3562
Молба за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие 5448
Молба за прекъсване на ползването на платен годишен отпуск 4712
Молба за издаване на санитарно заключение при внос 2703
Молба за издаване на скица на имота 3720
Молба за издаване на удостоверение за наличие или липса на производство за ликвидация 3628
Молба за издаване на удостоверение по чл. 52, ал. 5 от ЗКИР за нанасяне в кадастъра 3596
Молба за откриване на процедура по предоставяне на концесия за минерална вода 3507
Молба за откриване на частна детска градина 3854
Молба за откриване на частно училище 3373
Молба за отпускане на месечна добавка за социална интеграция по чл. 28 3058
Молба за постъпване на кадрова военна служба 3381
Молба за продължаване на срока за пребиваване на чужденец в Република България 3160
Молба за отпускане на целева помощ за покупка и приспособяване на ЛМПС или преустройство на жилище 2722
Молба за разрешение на строеж на ограда 3773
Молба-декларация за получаване на целева помощ за ученици 3992
Молба-заявление за издаване на Санитарно удостоверение за дейности с опасни отпадъци 3019
Молба осигурителен стаж за периода,трудов стаж за периода 3768
Молба за разсрочване на невнесени здравно осигурителни вноски 3698
Молба за издаване на удостоверение за пререгистрация 3253
Молба за издаване на препис от нотариален акт до Службата по вписванията 3503
Молба за развод по взаимно съгласие 13285
Отдаване под наем на държавни жилища, ателиета и гаражи 6064
Заявление за издаване на лиценз за международни автомобилни превози 5684
Молба за учредяване право на надстрояване и пристрояване 4350
Молба за финансова компенсация 4098
Заявление за достъп до информация 3593
Замяна имоти частна държавна собственост с недвижими имоти 3499
Молба за право на строеж върху недвижим имот 4046
Молба за издаване на свидетелство за съдимост за друго лице 3859
Молба за сделки с имоти собсвеност на непълнолетно лице 3815
Молба за разрешение за сключване на сделки с имоти собственост на малолетно лице 3741
Молба за издаване на свидетелство за съдимост 3685
Молба за издаване на незаверен препис от невлязло в сила решение по дело 3191
Молба за сключване на граждански брак на непълнолетно лице 3454
Молба за издаване на заверен препис 3847
Молба за регистразция на касов апарат 4809
Молба - декларация за изплащане на парична помощ при смърт на осигурено лице 5902
Молба - декларация за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете 6430
Примерен образец на молба за ползване на ПИК 5661
Искане за продължаване срока на издадено разрешение за хазартни игри с игрални автомати 3690
Молба до комисията за защита на конкуренцията 4028
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>
Results 1 - 50 of 69