tyxo

Вход


Lost Password?
No account yet? Register

Синдикат

Молби
Filter     Order     Display # 
Item Title Hits
Образец на молба за издаване на удостоверение за придобита правоспособност по медицинска професия 7684
Молба за отпускане на целева помощ за покупка и приспособяване на ЛМПС или преустройство на жилище 6758
Молба за сключване на трудов договор без определен срок 7748
Молба за издаване на препис от нотариален акт до Службата по вписванията 6089
Молба за освобождаване от задължение за регистрация от админстратор на лични данни 4747
Искова молба 7494
Молба до началника на ДНСК/РДНСК за издаване на разрешение за ползване на строеж 4495
Молба до техническата служба на общината за нанасяне на новопостроен обект в кадастъра 3702
Молба за извършване на социална оценка 4149
Молба за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие 6100
Молба за прекъсване на ползването на платен годишен отпуск 5338
Молба за издаване на санитарно заключение при внос 3217
Молба за издаване на скица на имота 4268
Молба за издаване на удостоверение за наличие или липса на производство за ликвидация 4200
Молба за издаване на удостоверение по чл. 52, ал. 5 от ЗКИР за нанасяне в кадастъра 4151
Молба за откриване на процедура по предоставяне на концесия за минерална вода 4053
Молба за откриване на частна детска градина 4460
Молба за откриване на частно училище 3951
Молба за отпускане на месечна добавка за социална интеграция по чл. 28 3685
Молба за постъпване на кадрова военна служба 3880
Молба за продължаване на срока за пребиваване на чужденец в Република България 3721
Молба за отпускане на целева помощ за покупка и приспособяване на ЛМПС или преустройство на жилище 3264
Молба за разрешение на строеж на ограда 4288
Молба-декларация за получаване на целева помощ за ученици 4605
Молба-заявление за издаване на Санитарно удостоверение за дейности с опасни отпадъци 3538
Молба осигурителен стаж за периода,трудов стаж за периода 4358
Молба за разсрочване на невнесени здравно осигурителни вноски 4273
Молба за издаване на удостоверение за пререгистрация 3793
Молба за издаване на препис от нотариален акт до Службата по вписванията 4062
Молба за развод по взаимно съгласие 14180
Отдаване под наем на държавни жилища, ателиета и гаражи 6671
Заявление за издаване на лиценз за международни автомобилни превози 6224
Молба за учредяване право на надстрояване и пристрояване 4826
Молба за финансова компенсация 4573
Заявление за достъп до информация 4104
Замяна имоти частна държавна собственост с недвижими имоти 3954
Молба за право на строеж върху недвижим имот 4506
Молба за издаване на свидетелство за съдимост за друго лице 4342
Молба за сделки с имоти собсвеност на непълнолетно лице 4284
Молба за разрешение за сключване на сделки с имоти собственост на малолетно лице 4284
Молба за издаване на свидетелство за съдимост 4161
Молба за издаване на незаверен препис от невлязло в сила решение по дело 3670
Молба за сключване на граждански брак на непълнолетно лице 3952
Молба за издаване на заверен препис 4307
Молба за регистразция на касов апарат 5366
Молба - декларация за изплащане на парична помощ при смърт на осигурено лице 6570
Молба - декларация за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете 7033
Примерен образец на молба за ползване на ПИК 6150
Искане за продължаване срока на издадено разрешение за хазартни игри с игрални автомати 4155
Молба до комисията за защита на конкуренцията 4491
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>
Results 1 - 50 of 69