tyxo

Вход


Lost Password?
No account yet? Register

Синдикат

Молби
Filter     Order     Display # 
Item Title Hits
Образец на молба за издаване на удостоверение за придобита правоспособност по медицинска професия 6716
Молба за отпускане на целева помощ за покупка и приспособяване на ЛМПС или преустройство на жилище 5874
Молба за сключване на трудов договор без определен срок 6841
Молба за издаване на препис от нотариален акт до Службата по вписванията 5282
Молба за освобождаване от задължение за регистрация от админстратор на лични данни 4067
Искова молба 6775
Молба до началника на ДНСК/РДНСК за издаване на разрешение за ползване на строеж 3827
Молба до техническата служба на общината за нанасяне на новопостроен обект в кадастъра 3132
Молба за извършване на социална оценка 3568
Молба за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие 5452
Молба за прекъсване на ползването на платен годишен отпуск 4719
Молба за издаване на санитарно заключение при внос 2709
Молба за издаване на скица на имота 3725
Молба за издаване на удостоверение за наличие или липса на производство за ликвидация 3633
Молба за издаване на удостоверение по чл. 52, ал. 5 от ЗКИР за нанасяне в кадастъра 3604
Молба за откриване на процедура по предоставяне на концесия за минерална вода 3512
Молба за откриване на частна детска градина 3859
Молба за откриване на частно училище 3380
Молба за отпускане на месечна добавка за социална интеграция по чл. 28 3063
Молба за постъпване на кадрова военна служба 3387
Молба за продължаване на срока за пребиваване на чужденец в Република България 3164
Молба за отпускане на целева помощ за покупка и приспособяване на ЛМПС или преустройство на жилище 2726
Молба за разрешение на строеж на ограда 3777
Молба-декларация за получаване на целева помощ за ученици 3997
Молба-заявление за издаване на Санитарно удостоверение за дейности с опасни отпадъци 3026
Молба осигурителен стаж за периода,трудов стаж за периода 3777
Молба за разсрочване на невнесени здравно осигурителни вноски 3701
Молба за издаване на удостоверение за пререгистрация 3258
Молба за издаване на препис от нотариален акт до Службата по вписванията 3506
Молба за развод по взаимно съгласие 13293
Отдаване под наем на държавни жилища, ателиета и гаражи 6072
Заявление за издаване на лиценз за международни автомобилни превози 5687
Молба за учредяване право на надстрояване и пристрояване 4357
Молба за финансова компенсация 4101
Заявление за достъп до информация 3598
Замяна имоти частна държавна собственост с недвижими имоти 3507
Молба за право на строеж върху недвижим имот 4051
Молба за издаване на свидетелство за съдимост за друго лице 3868
Молба за сделки с имоти собсвеност на непълнолетно лице 3821
Молба за разрешение за сключване на сделки с имоти собственост на малолетно лице 3746
Молба за издаване на свидетелство за съдимост 3691
Молба за издаване на незаверен препис от невлязло в сила решение по дело 3203
Молба за сключване на граждански брак на непълнолетно лице 3460
Молба за издаване на заверен препис 3857
Молба за регистразция на касов апарат 4815
Молба - декларация за изплащане на парична помощ при смърт на осигурено лице 5908
Молба - декларация за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете 6435
Примерен образец на молба за ползване на ПИК 5665
Искане за продължаване срока на издадено разрешение за хазартни игри с игрални автомати 3694
Молба до комисията за защита на конкуренцията 4032
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>
Results 1 - 50 of 69