tyxo

Вход


Lost Password?
No account yet? Register

Синдикат

Молби
Filter     Order     Display # 
Item Title Hits
Образец на молба за издаване на удостоверение за придобита правоспособност по медицинска професия 6932
Молба за отпускане на целева помощ за покупка и приспособяване на ЛМПС или преустройство на жилище 6103
Молба за сключване на трудов договор без определен срок 7078
Молба за издаване на препис от нотариален акт до Службата по вписванията 5489
Молба за освобождаване от задължение за регистрация от админстратор на лични данни 4223
Искова молба 6949
Молба до началника на ДНСК/РДНСК за издаване на разрешение за ползване на строеж 4002
Молба до техническата служба на общината за нанасяне на новопостроен обект в кадастъра 3250
Молба за извършване на социална оценка 3708
Молба за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие 5627
Молба за прекъсване на ползването на платен годишен отпуск 4872
Молба за издаване на санитарно заключение при внос 2833
Молба за издаване на скица на имота 3856
Молба за издаване на удостоверение за наличие или липса на производство за ликвидация 3756
Молба за издаване на удостоверение по чл. 52, ал. 5 от ЗКИР за нанасяне в кадастъра 3742
Молба за откриване на процедура по предоставяне на концесия за минерална вода 3643
Молба за откриване на частна детска градина 4002
Молба за откриване на частно училище 3523
Молба за отпускане на месечна добавка за социална интеграция по чл. 28 3210
Молба за постъпване на кадрова военна служба 3506
Молба за продължаване на срока за пребиваване на чужденец в Република България 3293
Молба за отпускане на целева помощ за покупка и приспособяване на ЛМПС или преустройство на жилище 2856
Молба за разрешение на строеж на ограда 3904
Молба-декларация за получаване на целева помощ за ученици 4145
Молба-заявление за издаване на Санитарно удостоверение за дейности с опасни отпадъци 3159
Молба осигурителен стаж за периода,трудов стаж за периода 3911
Молба за разсрочване на невнесени здравно осигурителни вноски 3835
Молба за издаване на удостоверение за пререгистрация 3395
Молба за издаване на препис от нотариален акт до Службата по вписванията 3641
Молба за развод по взаимно съгласие 13487
Отдаване под наем на държавни жилища, ателиета и гаражи 6208
Заявление за издаване на лиценз за международни автомобилни превози 5810
Молба за учредяване право на надстрояване и пристрояване 4470
Молба за финансова компенсация 4227
Заявление за достъп до информация 3703
Замяна имоти частна държавна собственост с недвижими имоти 3614
Молба за право на строеж върху недвижим имот 4164
Молба за издаване на свидетелство за съдимост за друго лице 3978
Молба за сделки с имоти собсвеност на непълнолетно лице 3938
Молба за разрешение за сключване на сделки с имоти собственост на малолетно лице 3886
Молба за издаване на свидетелство за съдимост 3805
Молба за издаване на незаверен препис от невлязло в сила решение по дело 3311
Молба за сключване на граждански брак на непълнолетно лице 3579
Молба за издаване на заверен препис 3967
Молба за регистразция на касов апарат 4941
Молба - декларация за изплащане на парична помощ при смърт на осигурено лице 6059
Молба - декларация за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете 6580
Примерен образец на молба за ползване на ПИК 5778
Искане за продължаване срока на издадено разрешение за хазартни игри с игрални автомати 3805
Молба до комисията за защита на конкуренцията 4139
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>
Results 1 - 50 of 69