tyxo

Вход


Lost Password?
No account yet? Register

Синдикат

Молби
Filter     Order     Display # 
Item Title Hits
Образец на молба за издаване на удостоверение за придобита правоспособност по медицинска професия 6791
Молба за отпускане на целева помощ за покупка и приспособяване на ЛМПС или преустройство на жилище 5966
Молба за сключване на трудов договор без определен срок 6934
Молба за издаване на препис от нотариален акт до Службата по вписванията 5363
Молба за освобождаване от задължение за регистрация от админстратор на лични данни 4121
Искова молба 6830
Молба до началника на ДНСК/РДНСК за издаване на разрешение за ползване на строеж 3879
Молба до техническата служба на общината за нанасяне на новопостроен обект в кадастъра 3166
Молба за извършване на социална оценка 3612
Молба за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие 5513
Молба за прекъсване на ползването на платен годишен отпуск 4772
Молба за издаване на санитарно заключение при внос 2744
Молба за издаване на скица на имота 3773
Молба за издаване на удостоверение за наличие или липса на производство за ликвидация 3669
Молба за издаване на удостоверение по чл. 52, ал. 5 от ЗКИР за нанасяне в кадастъра 3648
Молба за откриване на процедура по предоставяне на концесия за минерална вода 3559
Молба за откриване на частна детска градина 3903
Молба за откриване на частно училище 3424
Молба за отпускане на месечна добавка за социална интеграция по чл. 28 3111
Молба за постъпване на кадрова военна служба 3423
Молба за продължаване на срока за пребиваване на чужденец в Република България 3212
Молба за отпускане на целева помощ за покупка и приспособяване на ЛМПС или преустройство на жилище 2766
Молба за разрешение на строеж на ограда 3822
Молба-декларация за получаване на целева помощ за ученици 4043
Молба-заявление за издаване на Санитарно удостоверение за дейности с опасни отпадъци 3067
Молба осигурителен стаж за периода,трудов стаж за периода 3824
Молба за разсрочване на невнесени здравно осигурителни вноски 3744
Молба за издаване на удостоверение за пререгистрация 3307
Молба за издаване на препис от нотариален акт до Службата по вписванията 3553
Молба за развод по взаимно съгласие 13369
Отдаване под наем на държавни жилища, ателиета и гаражи 6117
Заявление за издаване на лиценз за международни автомобилни превози 5725
Молба за учредяване право на надстрояване и пристрояване 4395
Молба за финансова компенсация 4150
Заявление за достъп до информация 3627
Замяна имоти частна държавна собственост с недвижими имоти 3549
Молба за право на строеж върху недвижим имот 4093
Молба за издаване на свидетелство за съдимост за друго лице 3906
Молба за сделки с имоти собсвеност на непълнолетно лице 3860
Молба за разрешение за сключване на сделки с имоти собственост на малолетно лице 3799
Молба за издаване на свидетелство за съдимост 3727
Молба за издаване на незаверен препис от невлязло в сила решение по дело 3237
Молба за сключване на граждански брак на непълнолетно лице 3503
Молба за издаване на заверен препис 3895
Молба за регистразция на касов апарат 4862
Молба - декларация за изплащане на парична помощ при смърт на осигурено лице 5953
Молба - декларация за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете 6489
Примерен образец на молба за ползване на ПИК 5702
Искане за продължаване срока на издадено разрешение за хазартни игри с игрални автомати 3734
Молба до комисията за защита на конкуренцията 4062
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>
Results 1 - 50 of 69