tyxo

Вход


Lost Password?
No account yet? Register

Синдикат

Молби
Filter     Order     Display # 
Item Title Hits
Образец на молба за издаване на удостоверение за придобита правоспособност по медицинска професия 6693
Молба за отпускане на целева помощ за покупка и приспособяване на ЛМПС или преустройство на жилище 5850
Молба за сключване на трудов договор без определен срок 6815
Молба за издаване на препис от нотариален акт до Службата по вписванията 5268
Молба за освобождаване от задължение за регистрация от админстратор на лични данни 4055
Искова молба 6759
Молба до началника на ДНСК/РДНСК за издаване на разрешение за ползване на строеж 3811
Молба до техническата служба на общината за нанасяне на новопостроен обект в кадастъра 3125
Молба за извършване на социална оценка 3560
Молба за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие 5446
Молба за прекъсване на ползването на платен годишен отпуск 4709
Молба за издаване на санитарно заключение при внос 2701
Молба за издаване на скица на имота 3719
Молба за издаване на удостоверение за наличие или липса на производство за ликвидация 3626
Молба за издаване на удостоверение по чл. 52, ал. 5 от ЗКИР за нанасяне в кадастъра 3595
Молба за откриване на процедура по предоставяне на концесия за минерална вода 3506
Молба за откриване на частна детска градина 3850
Молба за откриване на частно училище 3371
Молба за отпускане на месечна добавка за социална интеграция по чл. 28 3056
Молба за постъпване на кадрова военна служба 3380
Молба за продължаване на срока за пребиваване на чужденец в Република България 3159
Молба за отпускане на целева помощ за покупка и приспособяване на ЛМПС или преустройство на жилище 2722
Молба за разрешение на строеж на ограда 3772
Молба-декларация за получаване на целева помощ за ученици 3991
Молба-заявление за издаване на Санитарно удостоверение за дейности с опасни отпадъци 3019
Молба осигурителен стаж за периода,трудов стаж за периода 3765
Молба за разсрочване на невнесени здравно осигурителни вноски 3695
Молба за издаване на удостоверение за пререгистрация 3251
Молба за издаване на препис от нотариален акт до Службата по вписванията 3500
Молба за развод по взаимно съгласие 13283
Отдаване под наем на държавни жилища, ателиета и гаражи 6060
Заявление за издаване на лиценз за международни автомобилни превози 5680
Молба за учредяване право на надстрояване и пристрояване 4348
Молба за финансова компенсация 4095
Заявление за достъп до информация 3591
Замяна имоти частна държавна собственост с недвижими имоти 3496
Молба за право на строеж върху недвижим имот 4044
Молба за издаване на свидетелство за съдимост за друго лице 3857
Молба за сделки с имоти собсвеност на непълнолетно лице 3815
Молба за разрешение за сключване на сделки с имоти собственост на малолетно лице 3740
Молба за издаване на свидетелство за съдимост 3683
Молба за издаване на незаверен препис от невлязло в сила решение по дело 3188
Молба за сключване на граждански брак на непълнолетно лице 3452
Молба за издаване на заверен препис 3844
Молба за регистразция на касов апарат 4808
Молба - декларация за изплащане на парична помощ при смърт на осигурено лице 5900
Молба - декларация за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете 6427
Примерен образец на молба за ползване на ПИК 5659
Искане за продължаване срока на издадено разрешение за хазартни игри с игрални автомати 3687
Молба до комисията за защита на конкуренцията 4024
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>
Results 1 - 50 of 69