tyxo

Вход


Lost Password?
No account yet? Register

Синдикат

Молби
Filter     Order     Display # 
Item Title Hits
Образец на молба за издаване на удостоверение за придобита правоспособност по медицинска професия 7356
Молба за отпускане на целева помощ за покупка и приспособяване на ЛМПС или преустройство на жилище 6518
Молба за сключване на трудов договор без определен срок 7523
Молба за издаване на препис от нотариален акт до Службата по вписванията 5885
Молба за освобождаване от задължение за регистрация от админстратор на лични данни 4582
Искова молба 7326
Молба до началника на ДНСК/РДНСК за издаване на разрешение за ползване на строеж 4343
Молба до техническата служба на общината за нанасяне на новопостроен обект в кадастъра 3558
Молба за извършване на социална оценка 4010
Молба за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие 5953
Молба за прекъсване на ползването на платен годишен отпуск 5189
Молба за издаване на санитарно заключение при внос 3090
Молба за издаване на скица на имота 4154
Молба за издаване на удостоверение за наличие или липса на производство за ликвидация 4051
Молба за издаване на удостоверение по чл. 52, ал. 5 от ЗКИР за нанасяне в кадастъра 4023
Молба за откриване на процедура по предоставяне на концесия за минерална вода 3901
Молба за откриване на частна детска градина 4289
Молба за откриване на частно училище 3799
Молба за отпускане на месечна добавка за социална интеграция по чл. 28 3525
Молба за постъпване на кадрова военна служба 3755
Молба за продължаване на срока за пребиваване на чужденец в Република България 3585
Молба за отпускане на целева помощ за покупка и приспособяване на ЛМПС или преустройство на жилище 3121
Молба за разрешение на строеж на ограда 4162
Молба-декларация за получаване на целева помощ за ученици 4437
Молба-заявление за издаване на Санитарно удостоверение за дейности с опасни отпадъци 3425
Молба осигурителен стаж за периода,трудов стаж за периода 4217
Молба за разсрочване на невнесени здравно осигурителни вноски 4132
Молба за издаване на удостоверение за пререгистрация 3666
Молба за издаване на препис от нотариален акт до Службата по вписванията 3918
Молба за развод по взаимно съгласие 13930
Отдаване под наем на държавни жилища, ателиета и гаражи 6501
Заявление за издаване на лиценз за международни автомобилни превози 6075
Молба за учредяване право на надстрояване и пристрояване 4702
Молба за финансова компенсация 4452
Заявление за достъп до информация 3966
Замяна имоти частна държавна собственост с недвижими имоти 3848
Молба за право на строеж върху недвижим имот 4390
Молба за издаване на свидетелство за съдимост за друго лице 4226
Молба за сделки с имоти собсвеност на непълнолетно лице 4186
Молба за разрешение за сключване на сделки с имоти собственост на малолетно лице 4158
Молба за издаване на свидетелство за съдимост 4038
Молба за издаване на незаверен препис от невлязло в сила решение по дело 3569
Молба за сключване на граждански брак на непълнолетно лице 3849
Молба за издаване на заверен препис 4195
Молба за регистразция на касов апарат 5189
Молба - декларация за изплащане на парична помощ при смърт на осигурено лице 6346
Молба - декларация за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете 6875
Примерен образец на молба за ползване на ПИК 6019
Искане за продължаване срока на издадено разрешение за хазартни игри с игрални автомати 4031
Молба до комисията за защита на конкуренцията 4366
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>
Results 1 - 50 of 69