tyxo

Вход


Lost Password?
No account yet? Register

Синдикат

Молби
Filter     Order     Display # 
Item Title Hits
Образец на молба за издаване на удостоверение за придобита правоспособност по медицинска професия 7622
Молба за отпускане на целева помощ за покупка и приспособяване на ЛМПС или преустройство на жилище 6690
Молба за сключване на трудов договор без определен срок 7685
Молба за издаване на препис от нотариален акт до Службата по вписванията 6040
Молба за освобождаване от задължение за регистрация от админстратор на лични данни 4705
Искова молба 7447
Молба до началника на ДНСК/РДНСК за издаване на разрешение за ползване на строеж 4458
Молба до техническата служба на общината за нанасяне на новопостроен обект в кадастъра 3661
Молба за извършване на социална оценка 4112
Молба за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие 6063
Молба за прекъсване на ползването на платен годишен отпуск 5293
Молба за издаване на санитарно заключение при внос 3184
Молба за издаване на скица на имота 4238
Молба за издаване на удостоверение за наличие или липса на производство за ликвидация 4167
Молба за издаване на удостоверение по чл. 52, ал. 5 от ЗКИР за нанасяне в кадастъра 4121
Молба за откриване на процедура по предоставяне на концесия за минерална вода 4008
Молба за откриване на частна детска градина 4409
Молба за откриване на частно училище 3908
Молба за отпускане на месечна добавка за социална интеграция по чл. 28 3642
Молба за постъпване на кадрова военна служба 3851
Молба за продължаване на срока за пребиваване на чужденец в Република България 3678
Молба за отпускане на целева помощ за покупка и приспособяване на ЛМПС или преустройство на жилище 3221
Молба за разрешение на строеж на ограда 4258
Молба-декларация за получаване на целева помощ за ученици 4562
Молба-заявление за издаване на Санитарно удостоверение за дейности с опасни отпадъци 3512
Молба осигурителен стаж за периода,трудов стаж за периода 4330
Молба за разсрочване на невнесени здравно осигурителни вноски 4230
Молба за издаване на удостоверение за пререгистрация 3764
Молба за издаване на препис от нотариален акт до Службата по вписванията 4020
Молба за развод по взаимно съгласие 14117
Отдаване под наем на държавни жилища, ателиета и гаражи 6622
Заявление за издаване на лиценз за международни автомобилни превози 6189
Молба за учредяване право на надстрояване и пристрояване 4794
Молба за финансова компенсация 4541
Заявление за достъп до информация 4060
Замяна имоти частна държавна собственост с недвижими имоти 3928
Молба за право на строеж върху недвижим имот 4477
Молба за издаване на свидетелство за съдимост за друго лице 4315
Молба за сделки с имоти собсвеност на непълнолетно лице 4263
Молба за разрешение за сключване на сделки с имоти собственост на малолетно лице 4254
Молба за издаване на свидетелство за съдимост 4133
Молба за издаване на незаверен препис от невлязло в сила решение по дело 3645
Молба за сключване на граждански брак на непълнолетно лице 3926
Молба за издаване на заверен препис 4286
Молба за регистразция на касов апарат 5320
Молба - декларация за изплащане на парична помощ при смърт на осигурено лице 6512
Молба - декларация за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете 6998
Примерен образец на молба за ползване на ПИК 6116
Искане за продължаване срока на издадено разрешение за хазартни игри с игрални автомати 4123
Молба до комисията за защита на конкуренцията 4464
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>
Results 1 - 50 of 69