tyxo

Вход


Lost Password?
No account yet? Register

Синдикат

Молби
Filter     Order     Display # 
Item Title Hits
Образец на молба за издаване на удостоверение за придобита правоспособност по медицинска професия 6494
Молба за отпускане на целева помощ за покупка и приспособяване на ЛМПС или преустройство на жилище 5633
Молба за сключване на трудов договор без определен срок 6590
Молба за издаване на препис от нотариален акт до Службата по вписванията 5069
Молба за освобождаване от задължение за регистрация от админстратор на лични данни 3917
Искова молба 6596
Молба до началника на ДНСК/РДНСК за издаване на разрешение за ползване на строеж 3668
Молба до техническата служба на общината за нанасяне на новопостроен обект в кадастъра 3012
Молба за извършване на социална оценка 3415
Молба за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие 5295
Молба за прекъсване на ползването на платен годишен отпуск 4578
Молба за издаване на санитарно заключение при внос 2601
Молба за издаване на скица на имота 3601
Молба за издаване на удостоверение за наличие или липса на производство за ликвидация 3475
Молба за издаване на удостоверение по чл. 52, ал. 5 от ЗКИР за нанасяне в кадастъра 3463
Молба за откриване на процедура по предоставяне на концесия за минерална вода 3381
Молба за откриване на частна детска градина 3726
Молба за откриване на частно училище 3250
Молба за отпускане на месечна добавка за социална интеграция по чл. 28 2947
Молба за постъпване на кадрова военна служба 3277
Молба за продължаване на срока за пребиваване на чужденец в Република България 3057
Молба за отпускане на целева помощ за покупка и приспособяване на ЛМПС или преустройство на жилище 2633
Молба за разрешение на строеж на ограда 3672
Молба-декларация за получаване на целева помощ за ученици 3853
Молба-заявление за издаване на Санитарно удостоверение за дейности с опасни отпадъци 2916
Молба осигурителен стаж за периода,трудов стаж за периода 3651
Молба за разсрочване на невнесени здравно осигурителни вноски 3567
Молба за издаване на удостоверение за пререгистрация 3131
Молба за издаване на препис от нотариален акт до Службата по вписванията 3394
Молба за развод по взаимно съгласие 13127
Отдаване под наем на държавни жилища, ателиета и гаражи 5942
Заявление за издаване на лиценз за международни автомобилни превози 5579
Молба за учредяване право на надстрояване и пристрояване 4265
Молба за финансова компенсация 4021
Заявление за достъп до информация 3518
Замяна имоти частна държавна собственост с недвижими имоти 3418
Молба за право на строеж върху недвижим имот 3952
Молба за издаване на свидетелство за съдимост за друго лице 3770
Молба за сделки с имоти собсвеност на непълнолетно лице 3741
Молба за разрешение за сключване на сделки с имоти собственост на малолетно лице 3658
Молба за издаване на свидетелство за съдимост 3613
Молба за издаване на незаверен препис от невлязло в сила решение по дело 3126
Молба за сключване на граждански брак на непълнолетно лице 3386
Молба за издаване на заверен препис 3768
Молба за регистразция на касов апарат 4702
Молба - декларация за изплащане на парична помощ при смърт на осигурено лице 5786
Молба - декларация за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете 6320
Примерен образец на молба за ползване на ПИК 5566
Искане за продължаване срока на издадено разрешение за хазартни игри с игрални автомати 3623
Молба до комисията за защита на конкуренцията 3955
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>
Results 1 - 50 of 69