tyxo

Вход


Lost Password?
No account yet? Register

Синдикат

Молби
Filter     Order     Display # 
Item Title Hits
Образец на молба за издаване на удостоверение за придобита правоспособност по медицинска професия 7281
Молба за отпускане на целева помощ за покупка и приспособяване на ЛМПС или преустройство на жилище 6429
Молба за сключване на трудов договор без определен срок 7437
Молба за издаване на препис от нотариален акт до Службата по вписванията 5807
Молба за освобождаване от задължение за регистрация от админстратор на лични данни 4514
Искова молба 7255
Молба до началника на ДНСК/РДНСК за издаване на разрешение за ползване на строеж 4270
Молба до техническата служба на общината за нанасяне на новопостроен обект в кадастъра 3499
Молба за извършване на социална оценка 3949
Молба за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие 5902
Молба за прекъсване на ползването на платен годишен отпуск 5127
Молба за издаване на санитарно заключение при внос 3039
Молба за издаване на скица на имота 4098
Молба за издаване на удостоверение за наличие или липса на производство за ликвидация 3985
Молба за издаване на удостоверение по чл. 52, ал. 5 от ЗКИР за нанасяне в кадастъра 3968
Молба за откриване на процедура по предоставяне на концесия за минерална вода 3848
Молба за откриване на частна детска градина 4234
Молба за откриване на частно училище 3742
Молба за отпускане на месечна добавка за социална интеграция по чл. 28 3461
Молба за постъпване на кадрова военна служба 3702
Молба за продължаване на срока за пребиваване на чужденец в Република България 3532
Молба за отпускане на целева помощ за покупка и приспособяване на ЛМПС или преустройство на жилище 3072
Молба за разрешение на строеж на ограда 4111
Молба-декларация за получаване на целева помощ за ученици 4377
Молба-заявление за издаване на Санитарно удостоверение за дейности с опасни отпадъци 3365
Молба осигурителен стаж за периода,трудов стаж за периода 4160
Молба за разсрочване на невнесени здравно осигурителни вноски 4071
Молба за издаване на удостоверение за пререгистрация 3613
Молба за издаване на препис от нотариален акт до Службата по вписванията 3869
Молба за развод по взаимно съгласие 13839
Отдаване под наем на държавни жилища, ателиета и гаражи 6429
Заявление за издаване на лиценз за международни автомобилни превози 6019
Молба за учредяване право на надстрояване и пристрояване 4646
Молба за финансова компенсация 4403
Заявление за достъп до информация 3909
Замяна имоти частна държавна собственост с недвижими имоти 3796
Молба за право на строеж върху недвижим имот 4336
Молба за издаване на свидетелство за съдимост за друго лице 4178
Молба за сделки с имоти собсвеност на непълнолетно лице 4138
Молба за разрешение за сключване на сделки с имоти собственост на малолетно лице 4104
Молба за издаване на свидетелство за съдимост 3991
Молба за издаване на незаверен препис от невлязло в сила решение по дело 3515
Молба за сключване на граждански брак на непълнолетно лице 3804
Молба за издаване на заверен препис 4150
Молба за регистразция на касов апарат 5136
Молба - декларация за изплащане на парична помощ при смърт на осигурено лице 6282
Молба - декларация за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете 6814
Примерен образец на молба за ползване на ПИК 5968
Искане за продължаване срока на издадено разрешение за хазартни игри с игрални автомати 3977
Молба до комисията за защита на конкуренцията 4316
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>
Results 1 - 50 of 69