tyxo

Вход


Lost Password?
No account yet? Register

Синдикат

Молби
Filter     Order     Display # 
Item Title Hits
Образец на молба за издаване на удостоверение за придобита правоспособност по медицинска професия 6628
Молба за отпускане на целева помощ за покупка и приспособяване на ЛМПС или преустройство на жилище 5772
Молба за сключване на трудов договор без определен срок 6750
Молба за издаване на препис от нотариален акт до Службата по вписванията 5198
Молба за освобождаване от задължение за регистрация от админстратор на лични данни 4001
Искова молба 6704
Молба до началника на ДНСК/РДНСК за издаване на разрешение за ползване на строеж 3763
Молба до техническата служба на общината за нанасяне на новопостроен обект в кадастъра 3080
Молба за извършване на социална оценка 3500
Молба за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие 5397
Молба за прекъсване на ползването на платен годишен отпуск 4667
Молба за издаване на санитарно заключение при внос 2657
Молба за издаване на скица на имота 3673
Молба за издаване на удостоверение за наличие или липса на производство за ликвидация 3573
Молба за издаване на удостоверение по чл. 52, ал. 5 от ЗКИР за нанасяне в кадастъра 3549
Молба за откриване на процедура по предоставяне на концесия за минерална вода 3458
Молба за откриване на частна детска градина 3806
Молба за откриване на частно училище 3323
Молба за отпускане на месечна добавка за социална интеграция по чл. 28 3012
Молба за постъпване на кадрова военна служба 3337
Молба за продължаване на срока за пребиваване на чужденец в Република България 3118
Молба за отпускане на целева помощ за покупка и приспособяване на ЛМПС или преустройство на жилище 2683
Молба за разрешение на строеж на ограда 3724
Молба-декларация за получаване на целева помощ за ученици 3942
Молба-заявление за издаване на Санитарно удостоверение за дейности с опасни отпадъци 2977
Молба осигурителен стаж за периода,трудов стаж за периода 3718
Молба за разсрочване на невнесени здравно осигурителни вноски 3651
Молба за издаване на удостоверение за пререгистрация 3202
Молба за издаване на препис от нотариален акт до Службата по вписванията 3459
Молба за развод по взаимно съгласие 13247
Отдаване под наем на държавни жилища, ателиета и гаражи 6025
Заявление за издаване на лиценз за международни автомобилни превози 5648
Молба за учредяване право на надстрояване и пристрояване 4316
Молба за финансова компенсация 4062
Заявление за достъп до информация 3554
Замяна имоти частна държавна собственост с недвижими имоти 3463
Молба за право на строеж върху недвижим имот 4011
Молба за издаване на свидетелство за съдимост за друго лице 3824
Молба за сделки с имоти собсвеност на непълнолетно лице 3782
Молба за разрешение за сключване на сделки с имоти собственост на малолетно лице 3704
Молба за издаване на свидетелство за съдимост 3655
Молба за издаване на незаверен препис от невлязло в сила решение по дело 3159
Молба за сключване на граждански брак на непълнолетно лице 3418
Молба за издаване на заверен препис 3812
Молба за регистразция на касов апарат 4774
Молба - декларация за изплащане на парична помощ при смърт на осигурено лице 5865
Молба - декларация за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете 6392
Примерен образец на молба за ползване на ПИК 5624
Искане за продължаване срока на издадено разрешение за хазартни игри с игрални автомати 3656
Молба до комисията за защита на конкуренцията 3994
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>
Results 1 - 50 of 69