tyxo

Вход


Lost Password?
No account yet? Register

Синдикат

Молби
Filter     Order     Display # 
Item Title Hits
Образец на молба за издаване на удостоверение за придобита правоспособност по медицинска професия 7087
Молба за отпускане на целева помощ за покупка и приспособяване на ЛМПС или преустройство на жилище 6244
Молба за сключване на трудов договор без определен срок 7246
Молба за издаване на препис от нотариален акт до Службата по вписванията 5621
Молба за освобождаване от задължение за регистрация от админстратор на лични данни 4344
Искова молба 7083
Молба до началника на ДНСК/РДНСК за издаване на разрешение за ползване на строеж 4109
Молба до техническата служба на общината за нанасяне на новопостроен обект в кадастъра 3347
Молба за извършване на социална оценка 3806
Молба за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие 5739
Молба за прекъсване на ползването на платен годишен отпуск 4982
Молба за издаване на санитарно заключение при внос 2914
Молба за издаване на скица на имота 3953
Молба за издаване на удостоверение за наличие или липса на производство за ликвидация 3838
Молба за издаване на удостоверение по чл. 52, ал. 5 от ЗКИР за нанасяне в кадастъра 3830
Молба за откриване на процедура по предоставяне на концесия за минерална вода 3726
Молба за откриване на частна детска градина 4094
Молба за откриване на частно училище 3613
Молба за отпускане на месечна добавка за социална интеграция по чл. 28 3307
Молба за постъпване на кадрова военна служба 3582
Молба за продължаване на срока за пребиваване на чужденец в Република България 3387
Молба за отпускане на целева помощ за покупка и приспособяване на ЛМПС или преустройство на жилище 2933
Молба за разрешение на строеж на ограда 3994
Молба-декларация за получаване на целева помощ за ученици 4232
Молба-заявление за издаване на Санитарно удостоверение за дейности с опасни отпадъци 3240
Молба осигурителен стаж за периода,трудов стаж за периода 4009
Молба за разсрочване на невнесени здравно осигурителни вноски 3926
Молба за издаване на удостоверение за пререгистрация 3483
Молба за издаване на препис от нотариален акт до Службата по вписванията 3735
Молба за развод по взаимно съгласие 13611
Отдаване под наем на държавни жилища, ателиета и гаражи 6292
Заявление за издаване на лиценз за международни автомобилни превози 5899
Молба за учредяване право на надстрояване и пристрояване 4542
Молба за финансова компенсация 4305
Заявление за достъп до информация 3791
Замяна имоти частна държавна собственост с недвижими имоти 3695
Молба за право на строеж върху недвижим имот 4242
Молба за издаване на свидетелство за съдимост за друго лице 4059
Молба за сделки с имоти собсвеност на непълнолетно лице 4018
Молба за разрешение за сключване на сделки с имоти собственост на малолетно лице 3975
Молба за издаване на свидетелство за съдимост 3876
Молба за издаване на незаверен препис от невлязло в сила решение по дело 3392
Молба за сключване на граждански брак на непълнолетно лице 3679
Молба за издаване на заверен препис 4047
Молба за регистразция на касов апарат 5033
Молба - декларация за изплащане на парична помощ при смърт на осигурено лице 6151
Молба - декларация за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете 6682
Примерен образец на молба за ползване на ПИК 5858
Искане за продължаване срока на издадено разрешение за хазартни игри с игрални автомати 3875
Молба до комисията за защита на конкуренцията 4213
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>
Results 1 - 50 of 69