tyxo

Вход


Lost Password?
No account yet? Register

Синдикат

Молби
Filter     Order     Display # 
Item Title Hits
Образец на молба за издаване на удостоверение за придобита правоспособност по медицинска професия 6599
Молба за отпускане на целева помощ за покупка и приспособяване на ЛМПС или преустройство на жилище 5738
Молба за сключване на трудов договор без определен срок 6693
Молба за издаване на препис от нотариален акт до Службата по вписванията 5157
Молба за освобождаване от задължение за регистрация от админстратор на лични данни 3982
Искова молба 6678
Молба до началника на ДНСК/РДНСК за издаване на разрешение за ползване на строеж 3735
Молба до техническата служба на общината за нанасяне на новопостроен обект в кадастъра 3067
Молба за извършване на социална оценка 3474
Молба за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие 5374
Молба за прекъсване на ползването на платен годишен отпуск 4643
Молба за издаване на санитарно заключение при внос 2648
Молба за издаване на скица на имота 3656
Молба за издаване на удостоверение за наличие или липса на производство за ликвидация 3550
Молба за издаване на удостоверение по чл. 52, ал. 5 от ЗКИР за нанасяне в кадастъра 3530
Молба за откриване на процедура по предоставяне на концесия за минерална вода 3445
Молба за откриване на частна детска градина 3790
Молба за откриване на частно училище 3311
Молба за отпускане на месечна добавка за социална интеграция по чл. 28 2999
Молба за постъпване на кадрова военна служба 3323
Молба за продължаване на срока за пребиваване на чужденец в Република България 3101
Молба за отпускане на целева помощ за покупка и приспособяване на ЛМПС или преустройство на жилище 2674
Молба за разрешение на строеж на ограда 3717
Молба-декларация за получаване на целева помощ за ученици 3918
Молба-заявление за издаване на Санитарно удостоверение за дейности с опасни отпадъци 2967
Молба осигурителен стаж за периода,трудов стаж за периода 3696
Молба за разсрочване на невнесени здравно осигурителни вноски 3633
Молба за издаване на удостоверение за пререгистрация 3185
Молба за издаване на препис от нотариален акт до Службата по вписванията 3450
Молба за развод по взаимно съгласие 13210
Отдаване под наем на държавни жилища, ателиета и гаражи 5989
Заявление за издаване на лиценз за международни автомобилни превози 5629
Молба за учредяване право на надстрояване и пристрояване 4303
Молба за финансова компенсация 4054
Заявление за достъп до информация 3545
Замяна имоти частна държавна собственост с недвижими имоти 3452
Молба за право на строеж върху недвижим имот 3994
Молба за издаване на свидетелство за съдимост за друго лице 3807
Молба за сделки с имоти собсвеност на непълнолетно лице 3773
Молба за разрешение за сключване на сделки с имоти собственост на малолетно лице 3692
Молба за издаване на свидетелство за съдимост 3645
Молба за издаване на незаверен препис от невлязло в сила решение по дело 3154
Молба за сключване на граждански брак на непълнолетно лице 3415
Молба за издаване на заверен препис 3805
Молба за регистразция на касов апарат 4759
Молба - декларация за изплащане на парична помощ при смърт на осигурено лице 5839
Молба - декларация за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете 6366
Примерен образец на молба за ползване на ПИК 5601
Искане за продължаване срока на издадено разрешение за хазартни игри с игрални автомати 3651
Молба до комисията за защита на конкуренцията 3987
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>
Results 1 - 50 of 69