tyxo

Вход


Lost Password?
No account yet? Register

Синдикат

Молби
Filter     Order     Display # 
Item Title Hits
Образец на молба за издаване на удостоверение за придобита правоспособност по медицинска професия 6483
Молба за отпускане на целева помощ за покупка и приспособяване на ЛМПС или преустройство на жилище 5628
Молба за сключване на трудов договор без определен срок 6588
Молба за издаване на препис от нотариален акт до Службата по вписванията 5066
Молба за освобождаване от задължение за регистрация от админстратор на лични данни 3913
Искова молба 6595
Молба до началника на ДНСК/РДНСК за издаване на разрешение за ползване на строеж 3667
Молба до техническата служба на общината за нанасяне на новопостроен обект в кадастъра 3011
Молба за извършване на социална оценка 3411
Молба за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие 5291
Молба за прекъсване на ползването на платен годишен отпуск 4578
Молба за издаване на санитарно заключение при внос 2601
Молба за издаване на скица на имота 3598
Молба за издаване на удостоверение за наличие или липса на производство за ликвидация 3473
Молба за издаване на удостоверение по чл. 52, ал. 5 от ЗКИР за нанасяне в кадастъра 3461
Молба за откриване на процедура по предоставяне на концесия за минерална вода 3381
Молба за откриване на частна детска градина 3725
Молба за откриване на частно училище 3248
Молба за отпускане на месечна добавка за социална интеграция по чл. 28 2945
Молба за постъпване на кадрова военна служба 3276
Молба за продължаване на срока за пребиваване на чужденец в Република България 3055
Молба за отпускане на целева помощ за покупка и приспособяване на ЛМПС или преустройство на жилище 2632
Молба за разрешение на строеж на ограда 3668
Молба-декларация за получаване на целева помощ за ученици 3850
Молба-заявление за издаване на Санитарно удостоверение за дейности с опасни отпадъци 2915
Молба осигурителен стаж за периода,трудов стаж за периода 3647
Молба за разсрочване на невнесени здравно осигурителни вноски 3563
Молба за издаване на удостоверение за пререгистрация 3128
Молба за издаване на препис от нотариален акт до Службата по вписванията 3394
Молба за развод по взаимно съгласие 13120
Отдаване под наем на държавни жилища, ателиета и гаражи 5942
Заявление за издаване на лиценз за международни автомобилни превози 5575
Молба за учредяване право на надстрояване и пристрояване 4265
Молба за финансова компенсация 4021
Заявление за достъп до информация 3517
Замяна имоти частна държавна собственост с недвижими имоти 3417
Молба за право на строеж върху недвижим имот 3951
Молба за издаване на свидетелство за съдимост за друго лице 3769
Молба за сделки с имоти собсвеност на непълнолетно лице 3741
Молба за разрешение за сключване на сделки с имоти собственост на малолетно лице 3657
Молба за издаване на свидетелство за съдимост 3611
Молба за издаване на незаверен препис от невлязло в сила решение по дело 3124
Молба за сключване на граждански брак на непълнолетно лице 3386
Молба за издаване на заверен препис 3767
Молба за регистразция на касов апарат 4700
Молба - декларация за изплащане на парична помощ при смърт на осигурено лице 5784
Молба - декларация за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете 6318
Примерен образец на молба за ползване на ПИК 5564
Искане за продължаване срока на издадено разрешение за хазартни игри с игрални автомати 3623
Молба до комисията за защита на конкуренцията 3953
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>
Results 1 - 50 of 69