tyxo

Вход


Lost Password?
No account yet? Register

Синдикат

Молби
Filter     Order     Display # 
Item Title Hits
Образец на молба за издаване на удостоверение за придобита правоспособност по медицинска професия 6170
Молба за отпускане на целева помощ за покупка и приспособяване на ЛМПС или преустройство на жилище 5260
Молба за сключване на трудов договор без определен срок 6212
Молба за издаване на препис от нотариален акт до Службата по вписванията 4752
Молба за освобождаване от задължение за регистрация от админстратор на лични данни 3685
Искова молба 6348
Молба до началника на ДНСК/РДНСК за издаване на разрешение за ползване на строеж 3461
Молба до техническата служба на общината за нанасяне на новопостроен обект в кадастъра 2849
Молба за извършване на социална оценка 3222
Молба за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие 5076
Молба за прекъсване на ползването на платен годишен отпуск 4388
Молба за издаване на санитарно заключение при внос 2436
Молба за издаване на скица на имота 3420
Молба за издаване на удостоверение за наличие или липса на производство за ликвидация 3261
Молба за издаване на удостоверение по чл. 52, ал. 5 от ЗКИР за нанасяне в кадастъра 3284
Молба за откриване на процедура по предоставяне на концесия за минерална вода 3188
Молба за откриване на частна детска градина 3518
Молба за откриване на частно училище 3048
Молба за отпускане на месечна добавка за социална интеграция по чл. 28 2771
Молба за постъпване на кадрова военна служба 3111
Молба за продължаване на срока за пребиваване на чужденец в Република България 2904
Молба за отпускане на целева помощ за покупка и приспособяване на ЛМПС или преустройство на жилище 2469
Молба за разрешение на строеж на ограда 3490
Молба-декларация за получаване на целева помощ за ученици 3632
Молба-заявление за издаване на Санитарно удостоверение за дейности с опасни отпадъци 2745
Молба осигурителен стаж за периода,трудов стаж за периода 3441
Молба за разсрочване на невнесени здравно осигурителни вноски 3375
Молба за издаване на удостоверение за пререгистрация 2945
Молба за издаване на препис от нотариален акт до Службата по вписванията 3229
Молба за развод по взаимно съгласие 12840
Отдаване под наем на държавни жилища, ателиета и гаражи 5739
Заявление за издаване на лиценз за международни автомобилни превози 5394
Молба за учредяване право на надстрояване и пристрояване 4125
Молба за финансова компенсация 3865
Заявление за достъп до информация 3370
Замяна имоти частна държавна собственост с недвижими имоти 3280
Молба за право на строеж върху недвижим имот 3813
Молба за издаване на свидетелство за съдимост за друго лице 3586
Молба за сделки с имоти собсвеност на непълнолетно лице 3571
Молба за разрешение за сключване на сделки с имоти собственост на малолетно лице 3465
Молба за издаване на свидетелство за съдимост 3435
Молба за издаване на незаверен препис от невлязло в сила решение по дело 2950
Молба за сключване на граждански брак на непълнолетно лице 3207
Молба за издаване на заверен препис 3541
Молба за регистразция на касов апарат 4456
Молба - декларация за изплащане на парична помощ при смърт на осигурено лице 5520
Молба - декларация за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете 6053
Примерен образец на молба за ползване на ПИК 5312
Искане за продължаване срока на издадено разрешение за хазартни игри с игрални автомати 3433
Молба до комисията за защита на конкуренцията 3748
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>
Results 1 - 50 of 69