tyxo

Вход


Lost Password?
No account yet? Register

Синдикат

Договор за наем на МПС PDF Print E-mail
Договор за наем на МПСДнес ........2008г. в гр. ................ между :

………………..,с ЕГН …………….., постоянен адрес: гр..............., община .............., ж.к. ……………, вх…………., ет. ………, ап .……….., наричан за краткост “НАЕМОДАТЕЛ” и от друга страна

“…………….” ………………., БУЛСТАТ ………….., гр. София, ж.к. ……………., бл …………., вх …………., ет…………….., представляван от ………………………….. – управител, наричан за краткост “НАЕМАТЕЛ”, се сключи настоящия договор. Страните се споразумяха за следното:

   
Раздел 1

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя на   НАЕМАТЕЛЯ моторното превозно средство за временно ползване, а именно: лек автомобил, ……………… (черен), с регистрационен номер ……………………..
2.Наетото моторно превозно средство ще се ползва за служебен автомобил, като наемателят не може да го преотдава.

Раздел 2


СРОК НА ДОГОВОРА

3. Договорът се сключва за срок от 1 /една/ година от дата на сключването на настоящият договор.
 

Раздел 3

ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
1. Страните се споразумяха за месечна наемна ставка в размер на ………….. лв. (……………………… лева, нула стотинки), платими от НАЕМАТЕЛЯ на НАЕМОДАТЕЛЯ между 1 и 5 число на месеца, следващ текущият месец.

Раздел 4

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ

4.   НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да предаде на НАЕМАТЕЛЯ моторното превозно средство предмет на този договор, в състоянието което е към момента на подписване на настоящия договор, така както е констатирано от страните при предварителният оглед.
5.  НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да осигури спокойно и безпрепятствено ползване на моторното превозно средство от НАЕМАТЕЛЯ, като се задължава да му оказва необходимото съдействие и в случай, че трети лица възпрепятстват използването на моторното превозно средство .
6. След прекратяване на договора НАЕМОДАТЕЛЯТ получава обратно отдаденото под наем моторно превозно средство.


Раздел 5

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ

8 . НАЕМАТЕЛЯТ няма право да извършва преустройства в отдаденото му под  наем моторно превозно средство без писменото съгласие на НАЕМОДАТЕЛЯ и в съответствие с нормативна уредба.
9 . Да плаща всички консумативи и разходи свързани с ползването на моторното превозно средство ( гориво, ремонтни работи, общи разходи и др.), считано от датата на подписване на договора.
10. Да полага за наетото моторно превозно средство грижата на добър стопанин и да върне моторното превозно средство след прекратяване на договора с всички направени трайни подобрения.
11. Да уведомява незабавно  НАЕМОДАТЕЛЯ за всички повреди и посегателства върху моторното превозно средство.
12. Да отстранява за своя сметка всички текущи повреди в моторното превозно средство, както и виновно причинените щети.


Раздел 6

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

13.   Договорът се прекратява :
а) с изтичане на срока, освен ако не бъде продължен;
б) по взаимно съгласие на страните;
в) без предизвестие - от НАЕМАТЕЛЯ при неизпълнение на задълженията от страна на НАЕМОДАТЕЛЯ.
г) без предизвестие - от страна на НАЕМОДАТЕЛЯ при редовно не  плащане от страна на НАЕМАТЕЛЯ   на консумативни разходи.
д) когато изпълнението на договора стане невъзможно по независещи от страните причини – промяна в собствеността на моторното превозно средство, административни забрани и др.
14. Действието на настоящия договор може да бъде прекратено от всяка една от страните с 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие.


Раздел 7

ДРУГИ УСЛОВИЯ


15. Моторното превозно средство ще бъде реално предоставено за ползване на 00.00.2000г.,когато се предадат ключовете и документите от същото и от тази дата консумативните разходи са за сметка на НАЕМАТЕЛЯ.
16. Срокът на настоящият договор може да бъде продължен, с писмено съгласие между страните, като могат да се договарят и нови клаузи по същия. В противен случай договора се прекратява с изтичане на уговорения в настоящия договор срок.
17. Приемането и предаването на моторното превозно средство с протокол, подписан от двете страни.
18. Страните на настоящия договор решават възникналите спорове относно изпълнението му, чрез преговори, с подписване на споразумение, а когато това се окаже невъзможно по съдебен ред, съгласно Българското законодателство.
19. За неуредените в този договор отношения се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите и другите действащи нормативни актове в Република България


Договорът се състави и  подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка една от страните.


Договорили се:


          НАЕМОДАТЕЛ:                                             НАЕМАТЕЛ:
                                                                           

..............................                                     ..............................

..............................                                     ..............................

 
< Prev   Next >