tyxo

Вход






Lost Password?
No account yet? Register

Синдикат

Договор за наем на недвижим имот PDF Print E-mail
ДОГОВОР ЗА НАЕМ
НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

  Днес………200… год., в гр. София се сключи настоящият договор за отдаване под наем на недвижим имот между :

  1. ......................................................................................................................................., ЕГН.........................................., л.к. №.................................., издадена на......................... от....................................... с постоянен адрес:.............................................................. и:

  2. ......................................................................................................................................., ЕГН........................................., л.к. №.................................., издадена на.......................... от....................................... с постоянен адрес:................................................................... собственици на описаният в раздел първи недвижим имот по силата на: ...................... .........................................................................................................., наричани по-долу в текста за краткост “НАЕМОДАТЕЛ” - от една страна    и :

  1 ........................................................................................................................................, ЕГН.........................................., л.к. №.................................., издадена на......................... от....................................... с постоянен адрес:................................................................... наричан по-долу в текста за краткост “НАЕМАТЕЛ” - от друга страна, в който Страните се споразумяха за следното: 



І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
 

чл. 1.НАЕМОДАТЕЛЯ отдава под наем собственият си недвижим имот, находящ се в:........................................................................................................................................... състоящ се от :..................................................................................................................., с площ:........................, а НАЕМАТЕЛЯ наема същият като ще го ползува за...................

ІІ. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ 

чл. 2. За ползуването на горепосоченият имот, НАЕМАТЕЛЯТ заплаща месечен наем в размер на .............................

чл. 3. НАЕМАТЕЛЯ извършва плащания до изтичане срока на действие на договора в брой /банкова сметка №...................,от............... до...............число на текущият месец. Следващият дължим месечен наем е за месец: ............................................................

чл. 4. НАЕМОДАТЕЛЯТ няма право да променя размера на наема в рамките на уговорения срок, при определяне на цената в левова равностойност на чужда валута.

ІІІ. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА 

чл. 5. Договорът се сключва за срок от ..............................., с предаването на имота за ползуване от НАЕМАТЕЛЯ. 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ 

чл. 6. НАЕМОДАТЕЛЯТ е длъжен :
1/ Да заплати всички експлоатационни разходи, до момента на влизане в сила на настоящият договор.
2/ Да не прехвърля собствеността на наетият имот, както и да не обезпечава с него взимания за срока на действие на договора.
3/ Да поема всички разходи свързани с поддръжката и ремонта на общите части на сградата, в която се намира отдавания под наем имот. чл. 7. НАЕМОДАТЕЛЯТ Декларира, че имотът е негова лична собственост, не еобременен с обезщетения и вземания и не е предмет на съдебен спор. 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ 

чл. 8. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен :
1/ Да полага грижи за наетият имот като добросъвестен стопанин.
2/ Да заплаща всички експлоатационни разходи - които са извън наемната цена, свързани с използуването на имота за срока на действие на настоящият договор, като :топло- и ел.енергия, телефонен пост №……………………………… асансьор, чистач, портиер, вода, и други общи разходи, определени от етажната собственост, включително и тези, които са платими след освобождаването на имота.
3/ Да заплаща всички дребни ремонти, свързани с естествената експлоатация на имота. 

чл. 9. НАЕМАТЕЛЯТ няма право :
1/ Да пренаема имота, без изричното писмено съгласие на НАЕМОДАТЕЛЯ.
2/ Да извършва реконструкции, ремонти или промяна на предназначението на помещенията, освен ако не е писмено уговорено между страните. 

VІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 

чл. 10. Действието на настоящият договор може да бъде прекратено от всяка от страните по него с едно /дву/ месечно писмено предизвестие по подходящ начин, който да гарантира и доказва уведомяването на другата страна и/или по взаимно съгласие.

  За всички неуредени въпроси по настоящият договор се прилагат разпоредбите на ЗЗД и ГПК.

  Настоящият договор е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра -по един за всяка от страните. 

 

НАЕМОДАТЕЛ : 1. .............................                              НАЕМАТЕЛ : .............................

                           2. .............................

 
< Prev