tyxo

Вход


Lost Password?
No account yet? Register

Синдикат

Разписка PDF Print E-mail

РАЗПИСКА


Долуподписаният________________________________________________ от гр. ____________,ж.к.__________________________________________ в качеството ми на Заетодател по договор за заем от___________200_ г., с настоящето удостоверявам, че получих от____________________________________________________ от гр._________________ж.к._________________________________________
 в качеството му на Заемател сумата от___________________(________________________________________ ), представляваща погасителна вноска/лихва/___________.

  
< Prev