tyxo

Вход


Lost Password?
No account yet? Register

Синдикат

Декларация за имотно състояние PDF Print E-mail
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 82, ал. 2, т. 2 и 3 от ППЗДС за гражданско, семейно и имотно състояние

Подписаният /те/ ...........................................................
лична карта №   .......................издаденa нa.......................... от.................... ЕГН ...................
с постоянно местоживеене ............................................

ДЕКЛАРИРАМ /МЕ/


I. Гражданин./ни/ съм /сме/на .......................................... живея/ем/ в гр. /с./ .........................
Постоянен адрес гр. /с./ ...........................................................
ІІ. Семейно положение:Име, презиме и фамилия на членовете на семейството
    ЕГН
    Родствена връзка
    Годишен
    доход в лв.

1.
    
    
    

2.
    
    
    

3.
    
    
    

4.
    
    
    

5.
    
    
    

6

    
    
    

7.
    
    
    

8
    
    
    III. Имотно състояние

Аз /ние/ и членовете на семейството ми /ни/ притежавам /ме/следното имущество:

 Вид на притежаваното имущество
    Местонахождение град, село. област
    Стойност в лв.

1. Жилищни, вилни сгради годни за постоянно обитаване или идеална част от такъв имот.............кв.м.
2.Селскостопански земи по Наредбата за условията и реда за установяване на текущите пазарни цени на земеделски земи - ПМС 118
3. Моторни превозни средства по застрахователната  стойност
4. Селскостопански машини - по застрахователната им стойност
5. Фабрики, работилници. складове за търговска и стопанска дейност, ателиета и други основни и оборотни фондове и средства
на обща стойност по-голяма от базисната цена на жилището съответствуващо на жилищните ми нужди
по Наредбата за оценка на обектите, подлежащи на приватизация.

6. Дялово участие в търговски дружества и кооперации в размер на 50 на сто от действителната стойност.
7. Акции, облигации и други ценни книжа. За акции котират на фондовата борса по пазарната
им цена, а за останалите по номиналната им
стойност.
8. Други вкл. и влоговеДЕКЛАРИРАМ/МЕ/, ЧЕ
Не притежавам/ме/ друго жилище или вила годни за.постоянно обитаване, или идеална част от такъв имот.
2. Не притежавам/ме/ нищо от онова, което е упоменато в раздел ІІІ-ти от т.1 до т.7 включително на таблицата в тази декларация. а това, което притежавам/ме/ съм/сме/ го включил/ли/ и отразил/ли/в графите на същата таблица по стойност, местонахождение и вид.
3. На условията по чл.78, ал.1 от ППЗДС отговарят и членовете на семейството ми.
IV. Сделки с недвижими имоти

Аз/ние/ и членовете на семейството ми не сме прехвърляли жилищни имоти след 13 март 1990 година, освен на държавата или община , или при прекратяване на съсобственост.
При прехвърляне на жилищни имоти се посочват какви, къде  и на кого
............................................................................

V. Материално положение
Годишните доходи на семейството ми /домакинството ни/ са:

1.    .От трудово възнаграждение    Общо ........... лв
2.    .От пенсия     Общо ......... лв
3.    .Други    Общо ............ лв
 /наеми, ренти, суми по договори и др./


VI. По смисъла на § 1. т.3 от ПЗР на Валутния закон съм/сме/ или не съм/сме/ чуждестранно лице.
/ненужното се зачерква/VII. По смисъла на чл.226 от ДПК не дължа/им/, че нямам непогасени публични държавни и общински задължения

Известно ми/ни/ е, че при вписване в настоящата декларация на неверни/неистински/ данни нося/им/ наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

ДАТА.....................................
ДЕКЛАРАТОР/И/: 1. ............................
/име и фамилия/
ЛК.№.........
изд. на .......ЕГН. .............
Подпис:.................
2..........................
/име и фамилия/
ЛК.№............
изд. на.............ЕГН..............

Подпис:...........................