tyxo

Вход


Lost Password?
No account yet? Register

Синдикат

Договор за новация PDF Print E-mail
ДОГОВОР ЗА НОВАЦИЯ

Днес, ................................ 199... г., в гр. .............................., между страните:
..............................................................................................................................................
със седалище и адрес на управление: .........................................................................
регистрирано по ф.д. № ................/............ г. по описа на ........................................,
представлявано от ...........................................................................................................,
наричано по-долу за краткост ПЪРВА СТРАНА

и

............................................................................................................................................
със седалище и адрес на управление: .........................................................................
регистрирано по ф.д. № ................/............ г. по описа на .........................................,
представлявано от .........................................................................................................
и наричано по-долу за краткост  ВТОРА СТРАНА1

се сключи настоящият договор за следното:

1. 1) С настоящия договор се новира задължението, което ВТОРАТА СТРАНА има към ПЪРВАТА СТРАНА съгласно договор от ......................................................2
    2) Задължението по предходната алинея, произтичащо от договор от ...................... се новира със задължение на ВТОРАТА СТРАНА да .............................3

2. 1) С настоящия договор се погасява задължението на ВТОРАТА СТРАНА съгласно договор, цитиран в предходния член. 4

3. 1) ВТОРАТА СТРАНА се задължава да изпълни задължението си по настоящия договор в срок от ..............................................................................................

4. 1) При виновно неизпълнение на задълженията по настоящия договор ПЪРВАТА СТРАНА има право да развали договора по общия ред.
    2) При неизпълнение на задълженията по настоящия договор ВТОРАТА СТРАНА дължи неустойка за неизпълнение в размер на ..............................................5. 1) За забава на изпълнението на задълженията по настоящия договор от ВТОРАТА СТРАНА се дължи неустойка за забава в размер на ............................ за всеки ден забава.

6. 1) Настоящият договор може да бъде изменен или прекратен по съгласие между страните, изразено в писмена форма.

7. 1) Споровете между страните по настоящия договор ще се уреждат по взаимно съгласие, а при липса на такова - пред Арбитражния съд при БТПП.

Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ПЪРВА СТРАНА: .......................        ВТОРА СТРАНА: .........................


ЗАБЕЛЕЖКИ

Новацията е традиционен способ за погасяване на задълженията. При тази правна фигура задължението се трансформира в обективен или субективен аспект. В зависимост от вида новация се изменя страната по облигационното отношение или предмета на задължението. Първата е субективна новация, а втората е обективна новация. При обективната новация, примерен договор за която ви предлагаме, страните по облигационното правоотношение остават същите, а се новира някой от съществените елементи на предмета на задължението. Най-често вместо плащане се извършва прехвърляне собственост върху вещ (даване вместо изпълнение). Другата често срещана възможност е промяна на основанието на задължението: вземането, възникнало от непозволено увреждане, се новира като договор за заем с лихва за забава.

1 Изписват се подробно индивидуализиращите данни за лицата, сключващи договора. Ако са физически - ЕГН, трите имена и пр. За юридически лица това са фирма, седалище, адрес на управление, номер на фирменото дело, с което е вписано лицето, партиден номер. Описва се в какво качество съответното лице сключва договора - пълномощник, законен представител и т.н.

2 Конкретизира се основанието за възникване на задължението - договор, непозволено увреждане и пр. Указва се видът на договора, страните по него, датата на сключването му и пр.

3 Подробно се дефинира нововъзникналото задължение. Тук би могъл да се инкорпорира отделен вид договор. Например едностранен предварителен договор за продажба на недвижим имот.

4 Определи се точно кое или каква част от кое задължение се погасява.

 
< Prev   Next >