tyxo

Вход


Lost Password?
No account yet? Register

Синдикат

Декларация по чл.164, ал.1 от КТ PDF Print E-mail
Д Е К Л А Р А Ц И Я

за ползване на отпуск по чл. 164, ал. 1 и 3 и чл. 165, ал. 1 от Кодекса на труда от бащата (осиновителя) или от един от родителите на майката (осиновителката) или бащата (осиновителя)
    
Подписаните: 1. ...........................................................................................................;
                                       (трите имена по документ за самоличност)

                        2. ............................................................................................................;
                                        (трите имена по документ за самоличност)
заявяваме, че първият от нас като майка (баща, настойник) е съгласна (съгласен), а вторият като баща (баба, дядо) приема да ползва допълнителния платен (неплатен) отпуск за отглеждане на

......................................................................................................................................
                                                (трите имена на детето)
род. на ............. 19 ..... г./20 ..... г., считано от ................ 20 ....... г. до ............... 20 .... г.
Задължаваме се при смърт на детето, при даването му за осиновяване или при настаняването му в детска ясла или в друго детско заведение да уведомим предприятието, за да прекрати разрешения отпуск.  Известно ни е, че за неверни данни носим отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс и че дължим възстановяване на неоснователно изплатените ни суми заедно със законната лихва.


...................20 .... г.
      

Декларатори:  
1. ...................................
                                
2. ...................................
    
Забележки:
     1.  Декларацията се попълва в 2 екземпляра, всеки от които се съхранява в личните досиета на деклараторите в съответните предприятия.
     2.  Излишното се зачертава.
 
< Prev   Next >