tyxo

Вход


Lost Password?
No account yet? Register

Синдикат

Заповед за прекратяване на трудов договор чл. 325 ал.3 от КТ PDF Print E-mail
…………………………….    
наименование на предприятието, учреждението, фирмата

З  А  П  О  В  Е  Д
№............................. / .......................... 200... г.

На основание чл.325, т.3 от КТ прекратявам трудовия договор с

на длъжност ..............................................................., код по НКП ...................., считано от ........................................ 200... г.

Причини за прекратяване на трудовия договор:
Изтичане на уговорения срок.
На работника (служителя) да се изплатят следните обезщетения:
1. по чл.224, ал.1 от КТ за неизползван платен годишен отпуск за ..................................... г., ..................................... дни  ..................................... лв.
2.      лв.
Други условия:     
тук се описват възможните и допустими от закона удръжки според нормативни актове или съдебни решения, ако има такива

Препис от заповедта да се връчи на лицето, отдел "Човешки ресурси" и гл. счетоводител за изпълнение.Дата на връчване                         Управител: ..................................
на заповедта: .................. 200... г.                Подпис (имената)

Работник (служител): ................
Подпис (имената)
 
< Prev   Next >