tyxo

Вход


Lost Password?
No account yet? Register

Синдикат

Допълнителен трудов договор по чл.110 от КТ PDF Print E-mail
Т  Р  У  Д  О  В       Д  О  Г  О  В  О  Р


Днес .......................... 200... г. в гр. ............................................, област ...................................... община ........................................................, между     
    
наименование на предприятието, учреждението или организацията, представлявано от
     
трите имена и длъжност   изп. директор, управител
от една страна, наричана за краткост по-долу РАБОТОДАТЕЛ и     
    
трите имена по документ за самоличност
от гр. .................................... ул.      № ............ бл. ..........
притежаващ л. к. № ....................... изд. на ......................... РПУ    
ЕГН ......................... с образование    
със специалност     
по документ за завършеното образование
втора специалност     
с трудов стаж …………………… г. и …………………… месеца, в т. ч. трудов стаж по специалността (само ако има изискване в длъжностната характеристика), наричан за краткост по-долу РАБОТНИК (СЛУЖИТЕЛ), на основание чл. 110 от КТ и във връзка с .................................
в зависимост от вида на договора   за неопределен период от време, срочен за определен срок или срочен с определяем срок впишете съответното правно основание
се сключи настоящият трудов договор:

1. РАБОТНИКЪТ (СЛУЖИТЕЛЯТ) се задължава да работи в     
    
посочва се предприятието като място на работа
2. На длъжност ....................................................., кв. степен ..........................., категория персонал ................................ с шифър по класификатора на длъжностите ...................................
3. С основно месечно трудово възнаграждение ........................................ лв.
4. На непълно работно време      часа, както следва:
    
                            опишете разпределението на уговореното работно време
5. И при следните други условия:
а) допълнително възнаграждение за продължителна работа ............. % за всяка година трудов стаж;
б)     ;
евентуално по високи размери на допълнително възнаграждение за нощен и извънреден труд
в)     
например по голям срок на предизвестие, но не повече от 3 месеца
г) със срок за изпитване в размер на .............................................. месеца
включва се само ако договорът е сключен за изпитване
и e в полза на     ;
работника, работодателя или двете страни
6. РАБОТНИКЪТ (СЛУЖИТЕЛЯТ) ще постъпи на работа на ......................……………..
(или до ...............................) или в 7 дневен срок от предоставяне на екземпляр от сключения трудов договор и уведомлението (справката) до НОИ по чл.63, ал.1 от КТ.

Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.
РАБОТОДАТЕЛ: .....................    РАБОТНИК (СЛУЖИТЕЛ): .......................

Настоящият трудов договор и заверено уведомление (справка) от ТП на НОИ  гр. .............
са връчени на РАБОТНИКА (СЛУЖИТЕЛЯ) на ......... 200... г.

РАБОТНИК (СЛУЖИТЕЛ):     
 подпис
Отдел „Човешки ресурси“:     
подпис
РАБОТНИКЪТ (СЛУЖИТЕЛЯТ) постъпи на работа на ............................. 200 ...... г.

РАБОТНИК (СЛУЖИТЕЛ):     
 подпис
Отдел „Човешки ресурси“:     
подпис

 
< Prev   Next >