tyxo

Вход


Lost Password?
No account yet? Register

Синдикат

Срочен трудов договор по чл. 68 ал.1 т.1 от КТ PDF Print E-mail
Т  Р  У  Д  О  В       Д  О  Г  О  В  О  Р


Днес ............................. 200... г. в гр. ..................................., област .................................... община ......................................................................, между     
    
наименование на предприятието, учреждението или организацията, представлявано от
    
трите имена и длъжност  изп. директор, управител
от една страна, наричана за краткост по долу РАБОТОДАТЕЛ и     
    
трите имена по документ за самоличност
от ........................................... ул.      № ....... бл. ........
притежаващ л. к. №....................... изд. на ................ РПУ    
ЕГН....................................................... с образование     
със специалност     
                       по документ за завършено образование
втора специалност    
с трудов стаж ............................... г. и ................................ месеца, в т. ч. трудов стаж по специалността (само ако има изискване в длъжностната характеристика), наричан за краткост по долу РАБОТНИК (СЛУЖИТЕЛ), на основание чл.68, ал.1, т.1 от КТ във връзка с чл.68, ал.2 ........................................................... работа от КТ,      
впишете един от вариантите за работа   временна/сезонна/краткотрайна
    
опишете подробно конкретната работа, вписана на по горния ред
се сключи настоящият трудов договор:1. РАБОТНИКЪТ (СЛУЖИТЕЛЯТ) се задължава да работи в     
………………………………………………………………………………………………………………..
посочва се предприятието като място на работа
2. На длъжност ....................................................., кв. степен ..........................., категория персонал ............................................ с шифър по класификатора на длъжностите ...............................................
3. С основно месечно трудово възнаграждение ............................................ лв.
4. На ................................................... работно време ................................. часа.
         пълно (непълно)
5. И при следните други условия:
а) за определен срок    ;
                                                       впишете уговорения срок
б) допълнително възнаграждение за продължителна работа ................. % за всяка година трудов стаж;
в)     ;
евентуално по високи размери на допълнително възнаграждение за нощен и извънреден труд
г) със срок за изпитване в размер на .............................................…………………… месеца
включва се само ако договорът е сключен за изпитване
и e в полза на     ;
работника, работодателя или двете страни
д) други условия     ;
6. РАБОТНИКЪТ (СЛУЖИТЕЛЯТ) ще постъпи на работа на ......................……………..
(или до ..............................) или в 7 дневен срок от предоставяне на екземпляр от сключения трудов договор и уведомлението (справката) до НОИ по чл.63, ал.1 от КТ.

Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

РАБОТОДАТЕЛ: .....................    РАБОТНИК (СЛУЖИТЕЛ): .......................

Настоящият трудов договор и заверено уведомление (справка) от ТП на НОИ  гр. .............
са връчени на РАБОТНИКА (СЛУЖИТЕЛЯ) на ......... 200... г.

РАБОТНИК (СЛУЖИТЕЛ):     
 подпис
Отдел „Човешки ресурси“:     
подпис
РАБОТНИКЪТ (СЛУЖИТЕЛЯТ) постъпи на работа на ............................. 200 ...... г.

РАБОТНИК (СЛУЖИТЕЛ):     
 подпис
Отдел „Човешки ресурси“:     
подпис
 
< Prev   Next >