tyxo

Вход


Lost Password?
No account yet? Register

Синдикат

Заповед за прекратяване на трудов договор чл. 325 ал.2 от КТ PDF Print E-mail

........................................................................................    
наименование на предприятието, учреждението, фирматаЗ А П О В Е Д
№............................. / .......................... 200... г.

На основание чл.325, т.2 от КТ прекратявам трудовия договор с     

    
на длъжност ....................................................................., код по НКП ............................., считано от ........................................ 200... г.


Причини за прекратяване на трудовия договор:
Неявяване на лицето да заеме работата, на която е възстановен с решението по г.д. №............. / .......... 200... г. на ....................................... районен съд в срока по чл.345, ал.1 от КТ без уважителни причини.
На работника (служителя) да се изплатят следните обезщетения:
1.      лв.
2.      лв.
Други условия:     
тук се описват възможните и допустими от закона удръжки според нормативни актове или съдебни решения, ако има такива
Препис от заповедта да се връчи на лицето, отдел "Човешки ресурси" и гл. счетоводител за изпълнение.

Дата на връчване                         Управител: ..................................
на заповедта: .................. 200... г.                Подпис (имената)

Работник (служител): ................
                                    Подпис (имената)

 
< Prev   Next >