tyxo

Вход


Lost Password?
No account yet? Register

Синдикат

Заповед за прекратяване на трудов договор по чл. 325 ал.4 от КТ PDF Print E-mail
.....................................................................    
наименование на предприятието, учреждението, фирматаЗ А П О В Е Д
№............................. / .......................... 200... г.


На основание чл.325, т.4 от КТ прекратявам трудовия договор с

на длъжност ..............................................................., код по НКП ...................., считано от ........................................ 200... г.
Причини за прекратяване на трудовия договор:
Завършване на определената с договора работа (цитира се сигнатурата, респ. № на договора, в който тази работа е била уговорена между страните).


Препис от заповедта да се връчи на лицето, отдел "Човешки ресурси" и гл. счетоводител за изпълнение.

Дата на връчване на                        Управител: ..................................
заповедта: ...................... 200... г.                                   Подпис (имената)


Работник (служител): ................
            Подпис (имената)

 
< Prev   Next >