tyxo

Вход


Lost Password?
No account yet? Register

Синдикат

Заповед за прекратяване на трудов договор чл.331 от КТ PDF Print E-mail
.......................................................................    
наименование на предприятието, учреждението, фирматаЗ  А  П  О  В  Е  Д
№............................. / .......................... 200... г.


На основание чл.331 от КТ прекратявам трудовия договор с     
    
на длъжност ..............................................................., код по НКП ...................., считано от ........................................ 200... г.
Причини за прекратяване на трудовия договор прието предложение от страна на работника (служителя) за прекратяване на трудовия договор срещу обезщетение.
На работника (служителя) да се изплатят следните обезщетения:1. по чл.331 от КТ ...................................... лв., платимо в срок от един месец от датата на прекратяването на трудовия договор;
2. по чл.224, ал.1 от КТ за неизползван платен годишен отпуск за ..................................... г., ..................................... дни  .................................. лв.
3.     
Други условия:     
тук се описват възможните и допустими от закона удръжки според нормативни актове или съдебни решения, ако има такива

Препис от заповедта да се връчи на лицето, отдел "Човешки ресурси" и гл. счетоводител за изпълнение.Дата на връчване на                        Управител: ..................................
заповедта: ....................... 200... г.                Подпис (имената)

Работник (служител): ................
Подпис (имената)
 
< Prev   Next >