tyxo

Вход


Lost Password?
No account yet? Register

Синдикат

Заповед за прекратяване на трудов договор чл.328 ал.1 от КТ PDF Print E-mail
.....................................................................................
наименование на предприятието, учреждението, фирматаЗ  А  П  О  В  Е  Д
№............................. / .......................... 200... г.На основание чл.328, ал.1, т. ..... от КТ прекратявам трудовия договор с     
    
на длъжност .............................................................................., код по НКП ...................., считано от ........................................ 200... г.
Причини за прекратяване на трудовия договор:
………………………………….    
………………………………….    
На работника (служителя) да се изплатят следните обезщетения:1. по чл.220, ал.1 от КТ (за срока на недаденото или неспазено предизвестие)      
         лв.
2. по чл.224, ал.1 от КТ за неизползван платен годишен отпуск
за ..................................... г., ..................................... дни      лв.
3. по чл.222, ал.3 от КТ (ако се дължи такова обезщетение)      лв.
Други условия:     
тук се описват възможните и допустими от закона удръжки според нормативни актове или съдебни решения, ако има такива
Препис от заповедта да се връчи на лицето, отдел "Човешки ресурси" и гл. счетоводител за изпълнение.


Дата на връчване на                        Управител: ..................................
на заповедта: .................. 200... г.                               Подпис (имената)

Работник (служител): ................
                                                 Подпис (имената)
 
< Prev   Next >