tyxo

Вход


Lost Password?
No account yet? Register

Синдикат

Молба за платен годишен отпуск PDF Print E-mail
Молба за платен годишен отпуск
ДО
г н (г жа) ..............................................
                  ръководител, директор, управител
на ......................................................
гр. (с.) ................................................М  О  Л  Б  А


от ......................................................................
      трите имена по документ за самоличност

ЕГН ..........................................., живущ в гр. (с.)................................
ул. ...............................................................………………….., № ......., бл. ......., вх. ......., ет. .......
на длъжност ..................................................., в     
             цех, отдел, звено

Уважаеми(а) господин(жо) .............................,

На основание чл. ............ ал. ............. т. ........ от Кодекса на труда, моля да ми разрешите да ползвам платен годишен отпуск в размер на .................................. работни дни, считано от ........................ 200... г.

гр.(с) .................................                            ПОДПИС: ......................
.............................. 200... г.


Мнение на прекия ръководител:

..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

гр.(с) .................................
............................... 200... г.

 
< Prev