tyxo

Вход


Lost Password?
No account yet? Register

Синдикат

Образец на спесимен PDF Print E-mail
СЪГЛАСИЕ С ОБРАЗЕЦ ОТ ПОДПИСА
 
Долуподписаният ........................................................................, ЕГН .................., притежаващ л.к. № ....../...................... г., изд. от МВР – ..................................., живущ в гр. ..................................., давам съгласие да изпълнявам функциите на Изпълнителен директор/Управител на "......................." АД / ООД и декларирам, че с поставения подпис на настоящия документ се подписвам на всички документи.
 
Дата: ..............    ..........................    ...................................................    
        (трите имена)    (подпис) 
< Prev   Next >