• ул. Славянска 9, гр. София
  • Пон - Пет 9:00 - 18:00
  • +359 886 975 008

Как да се подготвите за успешна одитна проверка

  1. Счетоводна фирма Contract.bg
  2. Блог
  3. Как да се подготвите за успешна одитна проверка
Как да се подготвите за успешна одитна проверка

Одитът е проверка, която се извършва от независими експерти. Целта на тази процедура е да се извърши обективен анализ, който включва наблюдения, проверки на документи и разпит на служители.

Финансовият одит е най-често прилаганата проверка. При извършването му се провежда проверка на финансовите отчети. Одиторът, който го осъществява трябва да даде своето експертно мнение, дали финансовите документи са изготвени според счетоводните стандарти и изискванията на закона.

Важно е да се определи, че между одита и счетоводството има голяма разлика и това не са две препокриващи се практики. Счетоводството представлява отчитане на текущите приходи и разходи на фирмата, а одитът е контролна дейност, която чрез независими проверки установява достоверността на отчетите.

Стъпки за подготвянето на одитна проверка

Ако ви предстои преминаването през одитна проверка от независим одитор е добре да знаете как правилно да подготвите вашата фирма за нея.

  • Стъпка 1: Подредете документацията

Одитната проверка включва запознаване на одитора с документацията за финансовото състояние на едно предприятие. За успешното ѝ преминаване трябва да предоставите цялата налична документация, но преди това се уверете, че тя е добре организирана.

Ние ви съветваме да поддържате документацията си актуална и организирана по такъв начин, че да бъде лесно издържана проверката, дори ако тя е неочаквана.

  • Стъпка 2: Подгответе отговори на потенциални въпроси

Възможно е одитора да ви зададе въпроси относно финансовото състояние на вашия бизнес. Помислите какви могат да са тези въпроси и кои от тях имат за цел да засегнат слабите страни на бизнеса ви. След това подгответе възможни отговори, които да представят бизнеса ви в добра светлина.

  • Стъпка 3: Анализ на оперативните процеси

Преди същинския одит извършете своя собствена проверка на оперативните процеси във фирмата. Така сами ще може да видите, ако някъде има пропуквания и да вземете навременни марки за отстраняването им.

  • Стъпка 4: Подгответе персонала си

Съобщете на персонала, че очаквате одиторска проверка. Вероятно ще се наложи разговор с някои от служителите, затова се уверете, че те са запознати с правилата и процедурите, които се прилагат за бизнеса ви.

Защо провеждането на одитна проверка е важно за вашия бизнес

Провеждането на редовен одит от независими лица предоставя информация относно ефективността на мерките и процедурите за изпълнение на законовите изисквания. Одитът помага да се определят възможностите или рисковете, пред които е изправен вашият бизнес.

Не на последно място, одитът дава реално сравнение между поставените целеви стойности и реализираните такива. Всичко споменато до тук предоставя на ръководството на бизнеса ценна информация, която помага при взимането на управленски решения.

Оценете:
4.57 95